Sortera rätt

Källsortering/Återvinning

Vi har återvinning i samarbete med Stena-Recycling på nästan alla våra fastigheter.

Ca 90 % av våra hyresgäster har kärl för minst 7 fraktioner i sitt soprum.

Vi vill underlätta för våra hyresgäster att minska andelen sopor som går till förbränning genom att kunna källsortera nära bostaden. 

För mer information om hur du ska sortera ditt material se FTI´s hemsida www.ftiab.se (öppnas i nytt fönster)

Metallförpackningar 

I kärlet för metallförpackningar ska du lägga ursköljda och torra metallförpackningar såsom konservburkar, kapsyler och helt tomma hårsprayflaskor. 

Insamlad metall smälts ner och används på nytt vid t ex tillverkning av motordelar och nya metallförpackningar. Genom att återanvända materialet sparar vi mycket energi som annars skulle ha krävts för att utvinna ny metall från jordskorpan.

Metall är det återvinningsmaterial som ger störst miljövinst, trots detta samlar vi i Sverige ut förhållandevis små volymer av den totala mängden metallförpackningar. Här finns det möjlighet att enkelt göra en stor insats för miljön. Metall kan återvinnas hur många gånger som helst eftersom kvalitén inte förändras.

Exempel på metallförpackningar:

 • Konservburkar av plåt och aluminium
 • Lock och kapsyler
 • Aluminiumfolie
 • Aluminiumformar
 • Metalltuber för t ex kaviar
 • Tömda sprayburkar
 • Tomma läkemedelsrör
 • Burkar utan pant

Plastförpackningar 

Med plastförpackningar avses mjuka plastförpackning, plastpåsar, dunkar, plastburkar m m. Det är bra om förpackningarna är ursköljda när de läggs i kärlet. Den insamlade plasten används på nytt vid tillverkning av bland annat papperskorgar, diskborstar, trädgårdsmöbler och blomkrukor. 

För att tillverka plastförpackningar krävs det olja som råmaterial. Genom att hjälpa till att återanvända redan använt material minskas behovet av oljeanvändning.

Exempel på plastförpackningar:

 • Burkar (t ex crème fraiche-burkar)
 • Dunkar (t ex saft)
 • Ketchup- och senapsflaskor
 • Lock och kapsyler av plast
 • Schampoflaskor
 • Plastkassar/påsar
 • Plastsäckar
 • Frigolit

Glas färgat och ofärgat

Här lägger du alla glasförpackningar, var noga med att ta bort lock och korkar. Observera att det endast är förpackningar som ska läggas i kärlet, dricksglas, speglar och porslin ska läggas i restavfallet. Var noga med att skilja på färgat och ofärgat glas.

Glödlampor ska inte läggas bland glaset, dessa innehåller bly och ska därför hanteras som farligt avfall. I våra soprum finns det separata behållare för glödlampor, lågenergilampor och batterier.

Återvunnet glas används för att tillverka bland annat nytt glas och glasfiberisolering.

Exempel på glasförpackningar:

 • Flaskor och burkar av glas

Tidningar och returpapper 

Det papper som ska läggas i kärlet för tidningspapper är tidningar, reklamblad och liknande. Däremot ska inte inbundna böcker och papperspåsar läggas bland papperet.

Av det insamlade papperet tillverkas sedan nya tidningar, toalettpapper och kartonger av olika slag. Genom att använda återvunnet material minskar behovet av energi vid tillverkningen, även om man räknar bort energiåtgången för att transportera allt papper med lastbil. Förklaringen till att vi sparar energi är att det kostar mycket energi att omvandla rent trä till nytt papper, det är betydligt enklare att nyttja gamla tidningar.

Exempel på tidningar och returpapper:

 • Dagstidningar
 • Veckotidningar
 • Broschyrer
 • Reklam
 • Skrivpapper
 • Kataloger
 • Pocketböcker

Pappersförpackningar och wellpapp

Pappersförpackningar är alla förpackningar som till minst 50 procent består av papper, det kan t ex vara mjölpåsar, flingpaket, mjölkkartonger, presentpapper och större kartonger från TV-apparater eller liknande.

För att få en enkel och trivsam hantering ska förpackningarna vikas ihop, det är också bra om kladdiga förpackningar sköljs ur innan de slängs.

Den återvunna pappersförpackningen används sedan för att tillverka ny wellpapp.

Exempel på pappersförpackningar:

 • Förpackningar för juice, mjölk och andra drycker
 • Cornflakes-, pasta och tvättmedelspaket samt äggkartonger
 • Papperskassar, papperspåsar (t ex mjöl- och sockerpåsar)
 • Omslagspapper (presentpapper m m)

Exempel på wellpapp:

 • Flyttkartonger
 • Kartonger för datorer eller TV
 • Emballage av wellpapp

Glödlampor, lågenergilampor och batterier

I våra soprum sitter behållare för glödlampor, lågenergilampor och batterier. 

Glödlampor (vanliga glödlampor och halogenlampor): Innehåller bl.a. bly som tas omhand på ett säkert sätt. Det hindrar giftet från att spridas.

Lågenergilampor: De lampor du lämnar här tas omhand på ett säkert sätt för att förhindra spridning av giftigt kvicksilver.

Batterier (småbatterier, knappcellsbatterier och laddningsbara batterier): Innehåller både gifter och ämnen som kan återvinnas. Miljön skonas, resurser och energi sparas. 

Grovsopor

Med grovsopor avses skrymmande avfall från hushållen. Om skräpet får plats i det vanliga kärlet för hushållsavfall ska det läggas där, om det inte är farligt avfall, elektronik eller återvinningsbart.

Är det saker som är hela föreslår vi att du säljer sakerna alternativt lämnar det till någon av de secondhandbutiker som finns i Lycksele. Är det skrymmande/tunga saker kan dom ofta hämta det på plats.

Vi har inga grovsoprum, utan du ska själv lämna dina grovsopor till kommunens återvinningscentral. Det är inte tillåtet att lämna grovsopor i rummet för hushållssopor och återvinning.

Exempel på grovavfall:

 • Möbler
 • Pulkor
 • Skidor
 • Cyklar
 • Mattor
 • Leksaker
 • Barnvagnar
 • Husgeråd

Farligt avfall

Farligt avfall innehåller ämnen som är skadliga för hälsan och miljön.
Gemensamt för dessa ämnen är att de bryts ner långsamt eller inte alls. Detta innebär att de giftiga ämnen som en gång spridits i miljön kommer att finnas kvar under lång tid.
Därför är det viktigt att det samlas in och tas omhand på ett korrekt sätt.

Farligt avfall får inte slängas bland de vanliga soporna eller spolas ut i avloppet. Varken restavfallshanteringen eller våra vattenreningsverk klarar av att fånga upp gifterna som finns i det farliga avfallet, vilket gör att det sprids vidare ut i vår miljö, t ex till våra sjöar eller ut i luften.

Alla varor och produkter som ska kasseras och som innehåller elektronik är klassade som farligt avfall. Denna typ av avfall är ur miljösynpunkt den viktigaste att sortera ut och hantera på rätt sätt. Elektriska produkter innehåller oftast farliga ämnen som tungmetaller eller flamskyddsmedel. Genom att lämna all uttjänt elektronik till återvinning förhindrar du att gifterna i produkten sprids till vår miljö. 

Det är viktigt att produkterna inte monteras eller slås sönder. Efter insamlingen lämnas de vidare för demontering och trasiga produkter försvårar arbetet och ökar risken för skador och felhantering. 

Återvinningscentraler

Större elektriska produkter (som t ex TV-apparater och stereoanläggningar) lämnas på kommunens återvinningscentral.

Exempel på farligt avfall och hur det ska hanteras:

 • Läkemedel, mediciner och kanyler lämnas kostnadsfritt apoteket.
 • Bekämpningsmedel mot tex insekter, råttor och ogräs ska lämnas till återvinningscentralen.
 • Olja, lacknafta, färgrester, limrester, fotokemikalier ska lämnas till återvinningscentralen.
 • Litet el- och elektronikavfall lämnas till återvinningscentralen. - Stora el- och elektroniksaker (dammsugare, mikrovågsugnar, dator, TV) lämnas vid återvinningscentralen.
 • Batterier lämnas i batteriboxar eller i batteribehållaren i soprummet.
 • Bilbatterier kan lämnas på återvinningscentralerna eller på försäljningsställen av nya bilbatterier.
 • Lysrör, lampor mm. lämnas i behållaren i soprummet eller på en återvinningscentral.